Wstępny program


09:00 - 11:00
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG
 • godz. 09.00 - 10.30 - GRUPA ROBOCZA AML
 • godz. 09.30 - 10.30 - GRUPA ROBOCZA ALL
 • godz. 14.45 -  15.50 - GRUPA ROBOCZA PBL
11:00 - 11:05
Otwarcie Konferencji
11:05 - 14:15
POSIEDZENIE PLENARNE PALG cz.1
11:05 - 13:40
Ostra białaczka szpikowa

 

 • Stan realizacji protokołu PALG/AML -1/2017 AML<60r.ż
  - Stan rekrutacji, wstępne wyniki - A. Wierzbowska (15min)
  - Ocena kardiotoksyczności - A. Pluta (5 min)
  - Przygotowanie materiału w badaniu PALG – czyli jak ułatwić sobie
      życie - M. Czemerska (10 min)
  - Przebieg kolekcjonowania próbek do oceny MRD (PCR, NGS)
     - M.Libura (5 min)
  - Przebieg kolekcjonowania próbek do oceny MRD (FACS)
      - A. Czyż (10 min)
 • Stan realizacji protokołu PALG/AML - 2/2017 AML>60 r.ż.
  - K. Budziszewska (15 min)
 • Stan badania CPX-351+kladrybina w Ref/Rel AML
  - A. Wierzbowska (5 min)
 • APL (10 min)
  - Aktualnie realizowane badania w APL i przygotowywane publikacje
      - M.Sobas
  - Rejestr APL – stan zaawansowania badania - M. Sobas
 • Aktualne wdrożeniowo- szkoleniowe projekty badań molekularnych pod patronatem PALG, PTHIT oraz SHM PTGCZ-  „Doskonalenie diagnostyki białaczek wg klasyfikacji WHO 2016, rekomendacji ELN 2017”. (35 min)

         - Standaryzacja badań diagnostycznych mutacji FLT3 – czy jesteśmy
            gotowi na terapię celowaną? raport końcowy projektu
            wdrożeniowego realizowanego przez pracownie
            referencyjne dla diagnostyki OBSz - M. Libura (10 min)

 

         - Aplikacja NGS w rutynowej diagnostyce nowotworów
            mieloidalnych– projekt szkoleniowy dla 16 pracowni
            molekularnych zrzeszonych w ramach Sekcji
            Hematologii Molekularnej PTGCz. (10 min)

Wizja, przebieg i adresaci projektu - A. Pluta

Słowo komentarza -  M. Libura

       - Centralny Rejestr chorych z OBSz (5-7 min.) – projekt wsparcia
          wdrożenia nowych standardów diagnostyczno - terapeutycznych
          w OBSz.

Pierwsze wyniki i słowo komentarza - M. Libura

Komentarz diagnosty:  - M. Zawada

        - Projekty ELN MRD: NPM1 i wybrane markery MRD metodą
           NGS – plany - M. Libura (3 min.)

        - Biobank pacjentów z FLT3 (+) AML. - A. Wierzbowska (2 min)

 

 • Badania retrospektywne (15 min)
  - Białaczki wtórne – stan realizacji badania - M. Zaucha (3 min)
  - Hospitalizacje w OIOM – stan realizacji badania
      - T.Wróbel i wsp. (3 min)
  - Leczenie AML z mutacją FLT3 – stan realizacji badania
      - M. Zaucha (3 min)
 • Nowe propozycje:
  - "Ocena częstości mutacji domen TK1 i TK2 u chorych na OBSz
      FLT3-ITD dodatnią oporną na leczenie schematem
       "3+7+midostaurin". - K. Lewandowski (5 min)
  - Nad czym pracujemy? - A. Wierzbowska (5 min)
      DAC + Venetoclax w AML
      DAC + IDH1/2 inhibitors
13:40 - 14:15
Przewlekła białaczka limfocytowa
Iwona Hus, Krzysztof Jamroziak
 • Publikacje
 • Aktualnie prowadzone projekty:
   - Wpływ wybranych parametrów immunologicznych na wyniki
      leczenia i powikłania infekcyjne u chorych leczonych
      wg schematu BR – I. Hus
   - Ocena MRD u chorych leczonych obinutuzumabem
      i chlorambucylem – I. Hus
   - Ocena mutacji genu TP53 w PBL za pomocą NGS: podsumowanie
      pierwszego roku projektu –T. Stokłosa
   - Badania obserwacyjne nowych leków w PBL - K. Jamroziak
   - Retrospektywna ocena kardiotoksyczności ibrutynibu
      u chorych na PBL – A. Szymczyk
 • Nowe projekty:
   - Prospektywna ocena wczesnej kardiotoksyczności
      ibrutynibu u chorych na PBL – M. Długosz-Danecka
   - Propozycja badania klinicznego z zastosowaniem wenetoklaksu
      i rytuksymabu w 1. linii leczenia PBL – K. Jamroziak
   - Propozycja projektu dotyczącego podtrzymywania rytuksymabem
      odpowiedzi uzyskanej u chorych na przewlekłą białaczkę
      limfocytową leczeniem pierwszej linii bendamustyną
      z rytuksymabem – D. Wołowiec
14:15 - 14:45
Lunch
14:45 - 17:05
POSIEDZENIE PLENARNE PALG cz.2
14:45 - 15:50
Zespoły mielodysplastyczne
 • Sprawozdanie z zakończonych projektów, prezentowanych prac
  J.  Dwilewicz-Trojaczek
 • Nowe propozycje
  - Zespoły mielodysplastyczne z nadmiarem pierścieniowatych syderoblastów (MDS SLD RS, MDS MLD RS) – obraz kliniczny i laboratoryjny oraz leczenie chorych w Polsce
     K. Mądry
  - Monitorowanie odpowiedzi na leczenie za pomocą wieloparametrowej cytometrii przepływowej u chorych na MDS
     A. Czyż
  - Ocena subpopulacji komórek prekursorowych CD117 (+) w szpiku chorych leczonych azacytydyną - doniesienie
     wstępne
     M. Król
  - PNH – wyniki leczenia ekulizumabem w Polsce
     M. Hus
  - Projekt GITMO-PALG:  An integrated platform to study mechanisms of disease relapse after allogeneic stem
      transplantation in myelodysplastic syndromes
      L. Gil
 • Sprawozdanie z projektów w trakcie realizacji
  - Leczenie nawrotu hematologicznego azacytydyną po alloHCT
     J. Drozd-Sokołowska
  - Leczenie konsolidujące i wyprzedzające azacytydyną po alloHCT – badanie retrospektywne
     E. Karakulska-Prystupiuk
  - InfAZA 2.0 – badanie prospektywne
     K. Mądry
  - PolAZA – ocena wyników leczenia azacytydyną w Polsce
     K. Mądry
  - Rejestr prospektywny MDS
     K. Lis, K. Mądry
  - MDS-U
     J. Drozd-Sokołowska
  - MDS - praca epidemiologiczna – wybrane aspekty (na podstawie rejestru prospektywnego)
     J. Drozd-Sokołowska
  - MDS/MPN-U
     J. Drozd-Sokołowska
  - Nocna napadowa hemoglobinuria – wyniki alloHCT
     M. Markiewicz, J. Drozd-Sokołowska
  - Nocna napadowa hemoglobinuria – praca epidemiologiczna
     P. Boguradzki
  - Rejestr HLH
     R. Machowicz
  - Przeładowanie żelazem u chorych po alloHSCT
     A. Waszczuk-Gajda/J. Dwilewicz-Trojaczek
15:50 - 16:30
Infekcje
Lidia Gil
 • Projekty PALG-IDWP
  - Toksoplazmoza po HCT - L. Gil
  - Gruźlica po HSCT - J. Drozd-Sokołowska/A. Waszczuk-Gajda
  - Zakażenie Clostridium difficile po allotransplantacji komórek
     krwiotwórczych - A. Piekarska
  - Znaczenie reaktywacji JCV po allotransplantacji komórek
     macierzystych - J. Dybko
 • Projekty PALG
   - Dalbawancyna w hematologii: informacje ogólne i projekt badania
       - A. Pluta
   - Reaktywacja CMV i skuteczność leczenia wyprzedzającego
      u chorych poddawanych allotransplantacji od dawców
      haploidentycznych lub niespokrewnionych z niezgodnościami
       - J. Dybko
 • Nowe projekty
   - Powikłania po terapii CAR T. - L. Gil/ A. Piekarska
   - Neutropeniczne zapalenie jelit w NHL po autoSCT.- M. Joks/L. Gil
 • Rekomendacje i publikacje
16:30 - 17:05
Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne
Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska

 

NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE

 

 • Stratyfikacja ryzyka molekularnego z zastosowaniem NGS u chorych na OMF z obliczonymi wskaźnikami IPSS / DIPSS / DIPSS plus – propozycja badania wieloośrodkowego – T.Sacha
 • Leczenie nowotworów mieloproliferacyjnych z zastosowaniem pogylowanych postaci interferonu – propozycja badania retrospektywnego – M.Sobas
 • Współwystępowanie MPN i nowotworów limfoproliferacyjnych – badanie retrospektywne - M.Olszewska-Szopa/M. Sobas
 • Zastosowanie ruxolitynibu w leczeniu MF – doświadczenia polskie – streszczenie zjazdowe ASH – J. Góra – Tybor
 • MPN u pacjentów poniżej 25 r.ż. – stan prac nad publikacją – M.Sobas

PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA

 

 • PBSz – projekt badania prospektywnego dotyczącego pacjentów, u których przerwano leczenie imatynibem
   - Projekty „molekularne”
   - Projekt „immunologiczny
   - Projekt „psychologiczny”
  - T. Sacha, K. Giannopoulos
 • Aktualizacja bazy generyków imatynibu - T. Sacha 
 • Przewidywanie optymalnej odpowiedzi i TFR na podstawie genotypowania (polimorfizmy genetyczne) u chorych leczonych IKT  - T. Sacha
 • Nowotwory współistniejące u chorych leczonych IKT - W. Prejzner
17:05 - 17:20
Przerwa kawowa
17:20 - 19:00
POSIEDZENIE PLENARNE PALG cz.3
17:20 - 18:10
Ostra białaczka limfoblastyczna
Sebastian Giebel, Anna Czyż

 

 • PALG ALL6 - wyniki - S. Giebel
 • PALG ALL7 - stan rekrutacji - S. Giebel
 • Blinatumomab u chorych na R/R ALL - badanie obserwacyjne
  - S. Giebel
 • Obinutuzumab vs. Rytuksymab w pierwszej linii leczenia B-ALL CD20+  - S. Giebel
 • Raport z posiedzenia EWALL - A. Czyż
18:10 - 19:00
Transplantacja komórek krwiotwórczych PALG/PLRG
Tomasz Czerw, Anna Czyż
 • Panobinostat w leczeniu podtrzymujacym po allohsct u chorych na AML
19:00 - 19:40
Posiedzenie Zarządu PALG
08:00 - 09:00
Spotkania zespołów roboczych PALG/PLRG
 • GRUPA ROBOCZA CHŁONIAKÓW POZAWĘZŁOWYCH
 • GRUPA ROBOCZA CHŁONIAKÓW T-KOMÓRKOWYCH
 • GRUPA ROBOCZA HL
09:00 - 09:05
Otwarcie Konferencji
09:05 - 12:00
POSIEDZENIE PLENARNE PLRG cz.1
09:05 - 09:20
Algorytm oceny stopnia innowacyjności technologii medycznych (AOSITM) we wskazaniach onkologicznych, w tym hematoonkologicznych
K. Giannopoulos
09:20 - 09:40
Badania kliniczne
Wojciech Jurczak
09:40 - 10:00
Hematopatologia
Monika Prochorec-Sobieszek
10:00 - 10:40
Chłoniaki pozawęzłowe

 

 

 • Ocena ryzyka zachorowania na ALCL zależnego od implantów w populacji kobiet poddawanych rekonstrukcji i augmentacji piersi w Polsce                                                                                                                                          P. Pluta, A. Giza, M. Witkowska
 • Chłoniak pierwotny nerki- propozycja  retrospektywnego badania PLRG
  D. Wołowiec, M. Witkowska
 • Chłoniak pierwotny układu endokrynnego- propozycja  retrospektywnego badania PLRG
  D. Wołowiec, M. Witkowska
 • Retrospektywna analiza chłoniaków indolentnych B-komórkowych pierwotnie skórnych
  M. Olszewska-Szopa
 • Projekt analizy przypadków  jednoczesnego występowania chłoniaka B komórkowego i skórnego T komórkowego -   retrospektywne badanie                                                                                                                                                A. Giza
 • Projekt prospektywnej analizy częstości i znaczenia obecności białka monoklonalnego w chłoniakach nieziarniczych
  M. Olszewska-Szopa, K. Giannopoulos
 • Chłoniaki z powikłaniami immunologicznymi AIHA, ITP i PRCA - retrospektywne badanie PLRG
  M. Witkowska
 • Chłoniaki w ciąży –retrospektywne badanie PLRG                                                                                                         J. Drozd- Sokołowska
10:40 - 11:20
Chłoniak Hodgkina / Diagnostyka PET
Jan Maciej Zaucha

 

 • transformacja CLL do Chłoniaka Hodgkina prospektywne badania sekcji patologicznej oraz chłoniaka Hodgkina -  J. Drozd-Sokołowska
 • projekt badanie obserwacyjnego oceniające wyniki allo-transplantacji w Chłoniaku Hodgkina - A. Czyż
 • badanie BURGUND - E. Paszkiewicz-Kozik
 • projekt badaniA BURGUND PLUS - J. Zaucha
 • badanie N-RAFTING-2019 - J. Zaucha
11:20 - 12:00
Chłoniak z komórek płaszcza
Michał Szymczyk
12:00 - 12:30
Posiedzenie Zarządu PLRG
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 14:40
POSIEDZENIE PLENARNE PLRG cz.2
12:30 - 13:10
Chłoniaki indolentne B-komórkowe
Joanna Drozd-Sokołowska
 • Transformacja chłoniaka strefy brzeżnej do chłoniaka o wysokiej złośliwości lub innego podtypu chłoniaka - charakterystyka chorych i metody leczenia - J. Romejko-Jarosińska
 • Leczenie chłoniaka grudkowego w Polsce - E. Paszkiewicz-Kozik
 • Zespół Bing-Neel - retrospektywne badania wieloośrodkowe PLRG - J. Drozd-Sokołowska
13:10 - 13:40
Chłoniaki T-komórkowe/chłoniaki skórne
Ewa Chmielowska

 

 • Wyniki  analizy rektrospektywnej wieloośrodkowej - PTCL -Retrospective real world data from 15 centers cooperating with  Polish Lymphoma Research Group - S. Giebel
 • Sprawozdanie z dotychczasowych projektów - E. Chmielowska
 • Nowe badanie prospektywne-przedstawienie projektu - Dywersyfikacja leczenia rzadkich podtypów w pierwszej linii leczenia-analiza korzyści klinicznej -(RWD) - E. Chmielowska
13:40 - 14:10
Chłoniaki agresywne B-komórkowe
Wanda Knopińska-Posłuszny
14:10 - 14:40
Kardiologia onkologiczna
Sebastian Szmit
14:40
Lunch
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.